Organisatie

Wij bieden hulpverlening, zorg en advies vanuit een multidisciplinair en multicultureel team. Ons team bestaat uit ervaren en bevlogen professionals met uiteenlopende ervaring op het terrein van radicalisering, extremisme, jeugdzorg, eergerelateerd geweld, interculturele hulpverlening, crisiszorg, huiselijk geweld en levensbeschouwing. Om te beschikken over de meest actuele kennis, ervaring en methodieken op het gebied van extremisme, radicalisering en familieondersteuning volgen de medewerkers regelmatig bijscholing en training.

Het Landelijk Steunpunt Extremisme is onderdeel van de zorgorganisatie Fier.  Fier is landelijk specialist op het gebeid van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Het LSE beschikt over een uitgebreid lokaal, landelijk en internationaal netwerk. Het LSE heeft een vaste positie in verschillende interdepartementale overleggen vanwege de relevante kennis uit de praktijk. Deze kennis, gecombineerd met recente wetenschappelijke inzichten, draagt bij aan innovaties en de ontwikkeling van interventies.

Kenmerken LSE aug 2020

Kenmerken in de dienstverlening van het LSE

Holistisch 
In het werk van het LSE staat de cliënt centraal en wordt holistisch gewerkt. In elke casus inventariseren medewerkers vragen, problemen, draagkracht en draaglast op alle leefgebieden van de cliënt. Hiermee worden tevens relevante beschermende factoren in kaart gebracht. De focus van het LSE is hulpvragen rondom casuïstiek en de omgang daarmee . Door zorg en advies op maat voor familieleden, professionals, (gemeente) ambtenaren of personen zelf die begeleiding nodig hebben bij het omgaan met de gevolgen van betrokkenheid bij extremisme. Het team bekijkt en bespreekt per casus wat nodig is, óók out of the box. Hierdoor wordt creatief en innovatief gewerkt. 

Multidisciplinair en specialistisch 
Het team van het LSE is divers in professionele-, culturele- en religieuze achtergrond en is breed geschoold. Het LSE werkt zodoende met een multidisciplinair team met specialistische kennis van (de-)radicaliseringsprocessen en levensbeschouwelijke hulpverlening. Het team heeft brede kennis van onder andere zorg, veiligheid en van theologie- en religiewetenschappen. Medewerkers bij het LSE bespreken casuïstiek in een multidisciplinair overleg waar vanuit verschillende disciplines en expertise advies gegeven wordt over de aanpak en voortgang. 

Verbindend 
Het LSE beschikt over een uitgebreid netwerk. Zo  onderhoudt het team goed contact met verschillende maatschappelijke organisaties binnen uiteenlopende domeinen en expertises. Hierdoor dringt het team van het LSE door tot in de haarvaten van de samenleving. Binnen de expertisefunctie van het LSE bouwt het team kennis op met als doel anderen daarmee te ondersteunen en het kennislandschap in Nederland op het gebied van radicalisering en extremisme te verbreden. 

Wendbaar en vraaggericht 
Het LSE heeft zicht op de nationale- en internationale ontwikkelingen op het gebied van extremisme en (de-)radicalisering. Het team van LSE houdt actuele ontwikkelingen bij, inventariseert de behoefte aan kennis en dienstverlening in het veld en ontwikkelt daar aanbod op. Daarmee is het team flexibel qua inzet. Het LSE is er voor alle vormen van extremisme en gaat actief aan de slag met nieuwe vraagstukken. In de uitvoering is het LSE wendbaar; medewerkers kunnen daar worden ingezet waar dit het meest urgent is. Het LSE is laagdrempelig beschikbaar voor burgers en professionals voor advies, hulp en zorg bij de omgang met personen die radicaliseren of geradicaliseerd zijn.

Landelijk 
Het LSE werkt door heel Nederland. Door ervaring met casuïstiek door het hele land heeft het LSE een goed beeld van de meest actuele ontwikkelingen en is het LSE in staat op gedegen en professionele wijze situaties te duiden en hierop op te anticiperen.