Dossier en privacy

Dossier en privacy

Het LSE  houdt van alle cliënten een dossier bij. Hierin staan persoonsgegevens en gegevens over de hulpverlening. U heeft het recht om uw dossier in te zien en recht op aanvulling, correctie of verwijdering van gegevens, het recht op een (digitale) kopie van uw dossier en het recht om uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie (zoals een zorgaanbieder) indien dit technisch mogelijk is. In het privacyreglement van Fier (het LSE is onderdeel van Fier) en het aanvullend privacyreglement LSE is opgenomen hoe we met persoonsgegeven omgaan. Wilt u inzage in uw dossier of een kopie van stukken uit uw dossier? In dit informatieblad staat uitgelegd hoe u inzage kunt krijgen of kopieën kunt opvragen.

Als wij gegevens bij derden opvragen, zullen wij dit altijd in overleg met u doen. U tekent hiervoor een toestemmingsverklaring waarbij aangegeven wordt welke gegevens en bij wie deze gegevens worden opgevraagd. Persoonsgegevens en gegevens over de hulpverlening worden door het LSE gebruikt voor: ondersteuning van de hulpverlening, het beschikbaar stellen van gegevens voor een goede bedrijfsvoering, zoals de financiële administratie en voor interne- en externe kwaliteitscontroles en wetenschappelijk onderzoek (uitsluitend anoniem).

Alles wat u met hulpverleners bespreekt is vertrouwelijk. Uw privacy is gewaarborgd door het privacyreglement van Fier en het aanvullende privacyreglement van het LSE en de geldende gedragscodes. Omdat het belangrijk is dat de hulpverleners die bij uw hulpverlening betrokken zijn op de hoogte zijn van uw situatie, hebben zij inzage in uw dossier. Als uw gegevens worden gebruikt voor niet-cliëntgebonden activiteiten, worden ze geanonimiseerd. Uw naam en contactgegevens worden dan niet vermeld.

Communicatie kan plaatsvinden via face-to-face contact, via e-mail, telefoon of bijvoorbeeld WhatsApp. Bij alle vormen van communicatie geldt dat we zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke gegevens en dat we bij gebruik van e-mail of WhatsApp geen privacygevoelige informatie delen. Elk contact registreren we in uw (beveiligde) dossier zodat altijd duidelijk is welke zorg we aan u geleverd hebben en wat er besproken is.

De gegevens in het dossier worden ten minste tot vijftien jaar na het opstellen ervan bewaard. U kunt een (schriftelijk) verzoek tot vernietiging indienen. Het LSE vernietigt uw dossier dan binnen drie maanden, behalve als vernietiging door wet- en regelgeving niet gewenst of mogelijk is.