Kennis en Expertise

Informatie en advies voor professionals

Het LSE is hét expertisecentrum in Nederland in de omgang met en aanpak van personen die radicaliseren of geradicaliseerd zijn. We ontwikkelen interventies en werkwijzen en valideren deze in de praktijk. De opgedane kennis en ervaringen vertalen we naar methodieken, factsheets, trainingen en publicaties, die we actief voor professionals ter beschikking stellen. Er wordt gewerkt vanuit een diversiteit aan disciplines.

We richten ons op kennisontwikkeling op basis van casuïstiek en recente wetenschappelijke inzichten. Daarmee werkt het LSE practice- en evidence based. Kennis en ervaring worden gebundeld en beschikbaar gesteld. Zo wil het LSE personen die te maken hebben met radicalisering (in de persoonlijke leefsfeer of in professionele context) ondersteunen en het kennislandschap in Nederland op het gebied van radicalisering en extremisme verrijken. 

Informatie over de lopende onderzoeken en publicaties vindt u hier

hands-people-woman-meeting

Training en Intervisie

In aanvulling op het trainingsaanbod van het Rijksopleidingsinstituut Radicalisering (ROR) biedt het LSE specialistische verdiepingstrainingen en intervisie die zijn bedoeld voor professionals die beroepsmatig met casuïstiek werken waar radicalisering of extremisme speelt. In trainingen van het LSE wordt ingezet op verdieping van kennis en vaardigheden. In de modules staan fenomeenbegrip, werken met beproefde methodieken en het aanscherpen van praktijkvaardigheden centraal. Zowel de interactieve trainingen als intervisie worden gegeven door deskundige trainers die ruime ervaring hebben met casuïstiek. De trainingen zijn gebaseerd op praktijkkennis, wetenschappelijke inzichten en de actualiteit. Het aanbod bestaat uit verschillende modules waaruit in onderling overleg een keuze kan worden gemaakt, afhankelijk van de kennis en werkzaamheden van de deelnemers. Iedere module staat voor een dagdeel.
 
Beschikbare modules
Religie, ideologie, (politiek) geweld en extremisme: motieven en relaties
Deze module geeft de professional meer inzicht in en begrip van de genoemde fenomenen en de samenhang daartussen.

Begrip van radicaliseringsprocessen en interventies in de praktijk
Deze module geeft de professional zicht op hoe het fenomeen van radicalisering en extremisme in de praktijk te benaderen.

Richtlijnen en handvatten in duiding en analyse
In deze module worden de vaardigheden van de professional op het gebied van het duiden en analyseren van signalen aangescherpt middels het uitleren van methodieken.

Basishouding en gespreksvoering
In deze module worden de vaardigheden om in gesprek te komen en te blijven met de doelgroep aangescherpt middels het oefenen met casuïstiek uit de praktijk.

Begeleide casusbespreking
In deze module staan sparren en oefenen met dilemma’s en successen uit de praktijk centraal. Dit gebeurt aan de hand van een concrete casus.

Intervisie
Het LSE biedt specialistische intervisie aan waarin eenzelfde groep professionals meerdere malen bijeenkomt om praktijkervaringen uit te wisselen, dilemma’s uit casuïstiek te bespreken en te oefenen met actuele praktijkvoorbeelden. Dit gebeurt onder begeleiding van casemanagers met ruime ervaring in het begeleiden van radicaliserende/geradicaliseerde personen en hun omgeving.