Consultatie en Advies

joshua-ness--bEZ_OfWu3Y-unsplash(1)

U kunt uw situatie (anoniem) voorleggen aan de medewerkers van het Landelijk Steunpunt Extremisme. Wij kunnen u adviseren in wat u zelf kunt doen en aangeven waar professionele hulp en mogelijke meldingen bij instanties nodig zijn. Blijkt de situatie inderdaad zorgelijk te zijn, dan kunnen de casemanagers u helpen. Zij zijn gespecialiseerd in het ondersteunen en bijstaan van personen, families en professionals die te maken hebben met radicalisering.

De informatie over het Landelijk Interventieteam Vreemdelingenketen (LIV) en het Landelijk Adviesteam minderjarige Terugkeerders (LAT) staat onderaan deze pagina.

Consultatie
Hieronder verstaat het LSE vragen waarop direct antwoord gegeven kan worden of waarbij kortdurend advies volstaat. Deze vragen kunnen zowel gesteld worden door professionals als door mensen die in hun privéleven te maken hebben met radicalisering, zoals bijvoorbeeld ouders en/of andere familieleden, bezorgde buren, etc. 

Duidingen en duidingssystematiek
Op verzoek van diverse partijen heeft het LSE zijn intern ontwikkelde duidingssystematiek toepasbaar gemaakt voor de werkvragen van andere partners en kan het LSE duiding als product leveren. Het gaat hierbij om een integrale duiding van de werkvraag óf er (nog) sprake is van (gewelddadig) extremisme en om het bieden van handelingsperspectief.

Trajectadvisering
Hieronder valt langduriger advies en ondersteuning voor professionals die te maken hebben met personen die radicaliseren/geradicaliseerd zijn of met hun omgeving zoals familieleden. Het belangrijkste doel van trajectadvisering is het vergroten van het kennis- en handelingsperspectief van de professional.

Consultatie, duiding en advisering wordt geboden op alle vormen van extremisme en kan gericht zijn op een individu, familie, groep of fenomeen. Het LSE biedt advies bij onder andere de volgende zaken:

chad-madden-xWohP8D-i0M-unsplash

Landelijk Interventieteam Vreemdelingenketen (LIV)

Zijn er vragen of zorgen over mogelijke radicalisering bij een asielzoeker of statushouder? Dan kan het Landelijk Interventieteam Vreemdelingenketen (LIV) meedenken en adviseren. Met een team van duidingsexperts en zorgexperts onderzoekt LIV of er sprake is van radicalisering en/of psychische problematiek (zoals trauma). Het team heeft kennis van onder andere radicalisering, jihadisme, geopolitiek en psychologie. Vervolgens stelt LIV een advies op voor lokale partijen over zorg en ondersteuning van de persoon in kwestie met als doel om (toenemende) radicalisering te voorkomen.

Landelijk Adviesteam minderjarige Terugkeerders (LAT)

Het LAT geeft advies bij mogelijke terugkeer van kinderen die hebben gewoond in oorlogsgebieden. Het zijn veelal kinderen waarvan de ouders de keus hebben gemaakt om uit te reizen naar een strijdgebied. Sommige kinderen zijn vanuit Nederland met hun ouders uitgereisd, anderen zijn daar geboren. 

Het LAT voert gesprekken met achtergebleven familieleden hier in Nederland en hun verdere netwerk over een eventuele terugkeer. Waar nodig worden gesprekken met pleeggezinnen gevoerd over de mogelijkheden om deze kinderen op te vangen. Zodra de kinderen weer terug zijn in Nederland voert het LAT ook gesprekken met de terugkeerders zelf.

Het LAT wordt gecoördineerd door de Raad van de Kinderbescherming. De experts van het LSE zijn onderdeel van dit team.

Expertpool LIV/LAT

De expertpool die is opgesteld voor LIV en LAT bestaat uit experts van verschillende organisaties op het gebied van zorg en radicalisering. De coördinatie van de pool ligt bij het LSE. Experts vanuit de expertpool worden ingezet bij casussen op basis van hun expertise. Een goede matching is daarbij belangrijk. Ook werken ze samen in de doorontwikkeling. De expertpool komt twee keer per jaar bij elkaar en tussendoor wanneer nodig.