Landelijk Interventieteam Vreemdelingenketen

Binnen het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) is er een interventieteam dat zich richt op (mogelijke) radicalisering of extremisme bij asielzoekers en statushouders. Dit interventieteam is het Landelijk Interventieteam Vreemdelingenketen (LIV). Het LIV heeft als doel om (toenemende) radicalisering van asielzoekers en statushouders tegen te gaan en advies en handelingsperspectief te bieden aan professionals die hier in hun werk mee te maken hebben of krijgen. Maakt u zich als professional zorgen over mogelijke radicalisering? U kunt altijd laagdrempelig en anoniem contact opnemen met het LSE.

Illustratie LIV

Hulp en ondersteuning vanuit het LIV

Mensen die asiel aanvragen in Nederland hebben contact met verschillende organisaties zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en mogelijk de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Deze organisaties vormen samen de kleine vreemdelingenketen, een netwerk van overheidsorganisaties die als een keten diensten levert over het vreemdelingendomein.

Zijn er vragen of zorgen over mogelijke radicalisering bij een asielzoeker of statushouder? Dan kan het LIV meedenken en adviseren, het LIV doet dit door middel van duiding op ideologie en psychopathologie. Met een team van duidingsexperts en zorgexperts onderzoekt LIV of er sprake is van radicalisering en/of psychische problematiek (zoals trauma). Het team heeft kennis van onder andere radicalisering, jihadisme, geopolitiek en psychopathologie. Vervolgens stelt LIV een advies op voor lokale partijen over zorg en ondersteuning van de persoon in kwestie met als doel om (verdere) radicalisering te voorkomen.

Naast het verrichten van duiding kan er ook consultatie en trajectadvies geboden worden aan partijen in de vreemdelingenketen. Dat kan in opdracht van COA of gemeenten. Consultatie of een trajectadvies kan ook zonder opdrachtgever.

Werkwijze LIV

 • Aanmelding via de Frontoffice
 • Weging van de hulpvraag door LIV en matching door professional die hier opvolging aan geeft
 • Verrijking (anonieme) hulpvraag en informatie via Frontoffice t.b.v. go or no go
 • Startgesprek en aanvullende informatie opvragen opdrachtgever
 • Afstemming vrijwillige deelname en medewerking persoon in kwestie
 • Leidende onderzoeksvragen vaststellen
 • Analyse attitude individu en risico’s in kaart brengen
 • Duiding (methodische interpretatie van gegevens)
 • Voorleggen/formaliseren duiding met opdrachtgever
 • Overeenstemming/formalisering opdrachtgever

 

Neem contact op

Meest gestelde vragen over het LIV

 • Wat doet het LIV?

  Op basis van de interpretatie van iemands gedrag en een analyse over de risico’s die hieruit voortvloeien, stelt het LIV een duiding op over (mogelijke) radicalisering en geeft advies over het versterken van beschermende factoren. Op basis van deze duiding moeten opdrachtgevers regie kunnen voeren opdat het verdere traject lokaal wordt bestendigd en verder wordt vormgegeven.

  Onder duiding verstaan wij het op methodische en objectieve wijze contextualiseren, verdiepen en interpreteren van signalen en symbolen van individuen, groepen en bewegingen. Zo kunnen we een beeld scheppen van de positie op het spectrum van (gewelddadig) extremisme.

 • Wanneer het LIV inschakelen?

  Het LIV is er voor asielzoekers en statushouders, waarbij het vermoeden is dat zij in strijdgebied hebben verbleven of als er spraken is van mogelijk radicalisering. LIV geven onder andere advies op het gebied van psychopathologie.

 • Voor wie is het LIV?

  Het LIV is er voor asielzoekers en statushouders waarbij het vermoeden is dat ze in strijdgebied hebben verbleven en wanneer er sprake is van mogelijke radicalisering.

 • Wat is de werkwijze van het LIV?

  Vanwege de veranderlijkheid van radicalisering en extremisme, enerzijds en de verschillende soorten hulpvragen die het LSE ontvangt anderzijds werkt het LSE met verschillende soorten expertises en instrumenten. Het uitgangspunt hierbij is dat duidingen op methodische en objectieve wijze tot stand dienen te komen, waarbij een onderbouwde werkwijze met ethische kader wordt gehanteerd. Hoewel de contexten waarbinnen duidingen tot stand komen verschillen hanteert het LSE hiervoor een uniform proces en werkwijze. Wel zijn er context specifieke factoren die de stappen onderling van elkaar laten doen verschillen.

 • Waarom richt het LSE zich op deze doelgroep?

  Posttraumatische stressoren en sociaalmaatschappelijke omstandigheden kunnen vluchtelingen en statushouders kwetsbaar maken voor radicalisering. Zij ervaren soms onrecht, ongelijkheid, marginalisatie, grieven, sociale uitsluiting, frustratie, slachtofferschap en stigmatisering.

  Daarnaast kunnen personen die uit een strijdgebied komen in aanraking zijn geweest met oorlogsgeweld waardoor hun geweldsdrempel mogelijk laag is. Ook worden vluchtelingenkampen wereldwijd gebruikt voor radicalisering en rekrutering (werven, oproepen). Vooral bij jongeren tussen 16 en 24 spelen serieuze problemen waar het gaat om integratie.

  Hierdoor kan een afkeer en/of boosheid tegen de samenleving worden ontwikkeld en dit kan mogelijk meespelen in een radicaliseringsproces.

  Het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis kan ook een escalerende werking hebben in het doorlopen van de fasen van radicalisering. Of een gebeurtenis – of een combinatie van gebeurtenissen – als triggerfactor fungeert, heeft ook met persoonlijke factoren te maken. Zo kunnen kwetsbaarheden op het gebied van bijvoorbeeld sociale binding, psychologische problematiek, persoonlijkheidskenmerken en dagbesteding een rol spelen.

 • Wat is de rol van het LSE?

  Het LSE coördineert LIV dat bestaat uit een multidisciplinair team van casemanagers, psychologen, een psychiater en een orthopedagoog. Het COA of de gemeente blijft altijd eindverantwoordelijk en heeft daarbij de regie op de uitvoering van het aangeboden plan van aanpak.

contactformulier

Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie?

Bel 088 – 20 80 080 of laat een terugbelverzoek achter. Liever per mail? Bekijk onze contactgegevens.

Let op: wij kunnen geen zakelijke telefoonnummers terugbellen.

Terugbelverzoek

 • Let op 088 nummers kunnen niet worden teruggebeld.